Back to Topรับสมัครตรง

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

  - มีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา มีจิตบริการสาธารณะ ขยันอดทน พร้อมฉายแววความเป็นแพทย์แผนไทย
  - จบ ม. 6 (หรือกำลังเรียน ม. 6) อยู่ในเกณฑ์เรียนดีตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป
  - ได้เลือกเรียนวิชาพื้นฐานมาเพียงพอ
  - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ
 


2. วิธีการสมัครและการคัดเลือก

            สมัครที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ ด้วยตนเอง หรือผ่าน Website ของวิทยาลัยฯ ที่ www.i-tmf.com หรือ www.STAM2002.com พร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ (Download จาก Website ได้)โดยเลือกสมัครได้ตลอดเวลาและตลอดปี แต่ทางวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยการนัดผู้สมัครมาเช็คสภาพเข้าเรียนแพทย์แผนไทยทุกไตรมาศตามวันเดือนที่กำหนดในตารางข้างล่าง

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ STAM

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
  1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
  2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ปพ.1) จำนวน  1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ
  5) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ฉบับ
  6) รูปถ่ายไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 ใบ