Back to Top

 

            1. STAM เป็นส่วนราชการในระดับคณะวิชา ตามมติ คณะรัฐมนตรี ในสังกัดของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจัดการศึกษาจากรัฐบาล ทำให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและเพียบพร้อมด้วยศักยภาพที่ได้มาตรฐานการผลิตสูงระดับสากล ทั้งคุณภาพด้านอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตและแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตโดยตรง (1:8) ด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ยานพาหนะ อุทยานสมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ทันสมัย และมีคลินิก/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยตรงทั้งในและต่างประเทศ
            2. STAM เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศและของโลกที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็น “สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย” แห่งแรกที่ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยระดับปริญญา (ตรี-โท-เอก) ครอบคลุมแพทย์แผนไทยทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน และยังอยู่ในเครือข่ายความร่วมมือสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรของ WHO-SEARO
            3. STAM  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยมายาวนานกว่า 12 ปี สร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพสูงสามารถทำงานประกอบการวิชาชีพรักษาโรคเฉพาะทางด้วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศ จบไปแล้วรวม 9 รุ่น จำนวนกว่า 1,000 คน โดยส่วนใหญ่ 60% เป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนอีก 40% เป็นหมอเฉพาะทางในโรงพยาบาล/คลินิกเอกชน และประกอบการเปิดคลินิกหรือโรงงานผลิตยาแผนไทยส่วนตัว นักศึกษามาจากทั่วประเทศ (ครบ 77 จังหวัด) เมื่อจบแล้วจึงกลับไปทำงานภูมิลำเนาเดิมกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน บัณฑิต STAM จึงไม่รู้จักคำว่า “ตกงาน” เพราะเมื่อเรียนจบแล้วมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนกับสภาการแพทย์แผนไทยในตำแหน่ง “แพทย์แผนไทย” ตามกฎหมาย และมีสิทธิ์ทำมาหากินถูกต้องตามกฎหมายทันที
            4. STAM  เป็น Campus ที่สวยงามมาก ฝังตัวอยู่บนเนินในป่าอุทยานสมุนไพรที่ล้อมรอบเนินด้วยหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากเทศบาลเชียงรายแค่ 8 กม. เป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย หน้าหนาวติดแอร์กันทั้งจังหวัด เป็นเมืองชายแดน 4 แผ่นดิน (ไทย พม่า ลาว และจีนที่อยู่ในเขตเช่าลาว) เชียงรายจึงเป็นเมืองท่า คมนาคมสะดวกทั้งทางบก เรือ อากาศ จาก STAM ไปท่าอากาศยานนานาชาติแค่ 4 กม. ไปข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้านแค่ 60 กม. มีสินค้านานาชาติคุณภาพสูงราคาถูกให้เลือกซื้อจุใจทั้งฝั่งพม่าและลาว-จีน จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวมาก เป็นเมืองที่เจริญ แต่สงบ สะดวก มีทุกอย่าง แต่ค่าครองชีพยังถูกมาก จึงเป็นที่นิยมของผู้เรียนจากทุกภาคทั่วประเทศ บวกกับ STAM เป็นส่วนราชการได้รับงบแผ่นดินจากรัฐ จึงเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกมากเพียงครึ่งเดียวของการเรียนแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยเอกชน