Back to Top


รับแบบ WORK IN (เดินเข้า)    อยากเรียนได้เรียน ถ้าเงื่อนไขพร้อม คุณสมบัติครบ และมาตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตัวเองที่วิทยาลัย

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

  - มีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา มีจิตบริการสาธารณะ ขยันอดทน พร้อมฉายแววความเป็นแพทย์แผนไทย
  - จบ ม. 6 (หรือกำลังเรียน ม. 6) สายสามัญ อยู่ในเกณฑ์เรียนดีตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป
  - ได้เลือกเรียนวิชาพื้นฐานมาเพียงพอ
  - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ

2. วิธีการสมัครและการคัดเลือก
            ผู้สนใจอยากเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ได้ทั้งแบบ Soft Copy (ไฟล์) หรือ Hard Copy (ไปรษณีย์) มายังวิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยเลือกสมัครได้ตลอดเวลาและตลอดปี แต่ทางวิทยาลัยจะนัดหมายผู้สมัครมาตรวจสอบคุณสมบัติเข้าเรียนแพทย์แผนไทยเป็น 4 ช่วงตามวันเดือนปีที่กำหนดในตารางข้างล่าง ซึ่งผู้สมัครต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตัวเองที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ ตามช่วงเวลาที่สมัคร

หมายเหตุ :
1. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สนใจอยากเรียนส่งหลักฐานการสมัคร มาที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ
หลังจากดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์วิทยาลัยจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายกำหนดการอย่างละเอียด
2. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ STAM

3. อยากเรียนส่งหลักฐานดังต่อไปนี้มาที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ
  1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
  2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ปพ.1) จำนวน  1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ
  5) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ฉบับ
  6) รูปถ่ายไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 ใบ

** หมายเหตุ : - กรณีส่งหลักฐานแบบ soft copy (ไฟล์)   
                   - กรณีส่งหลักฐานแบบ Hard copy (ไปรษณีย์) กรุณาส่งหลักฐานประกอบการสมัคร มาที่
                  แผนกรับนักศึกษา วิทยาลัยการแทพย์ฯ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100