Back to Top

 

         จบแล้วเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน หรือเปิดคลินิก ส่วนตัว เป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้ไม่ดีเท่าหรือมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น อัมพาต ไหล่ติด ข้อติด นิ้วล็อก ริดสีดวงทวารหนัก กระเพาะอาหารเรื้อรัง หรือโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในระยะประคับประคอง (Palliative care) หรือบางคนก็เลือกเป็นเภสัชกรแผนไทยประจำสถานประกอบการอุตสาหกรรมยาไทย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมยาไทยส่วนตัว หรือสถานประกอบการยาไทยของรัฐและเอกชน

         ศิษย์ STAM บางคนก็สนใจงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยโดยการเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์อื่นๆ เพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยให้กับหน่วยงาน

หรือสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ