พิธีสรงน้ำพระ และสระเกล้า ดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2560

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกได้จัดพิธีสรงน้ำพระและสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นประเพณีของวิทยาลัยฯ ที่ยึดถือปฏิบัติทุกๆ ปี ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการแพทย์ไทยและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นแพทย์แผนไทยที่ดีสืบไป