โครงการอบรมเรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จาการประเมินผลงานวิชาการในฐานะ Peer Review”

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ มาอบรมเรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์จากการประเมินผลงานวิชาการในฐานะ Peer Review โดยท่านวิทยากรได้กล่าวถึงหลักการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพคือจะต้องคำนึงถึงการสร้างความรู้และต้องมีจริยธรรมทางวิชาการ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดในการสร้างงานวิชาการ คือ 1. มองต่าง 2. สร้างอัตลักษณ์ 3. เกาะติดสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์ฯ สามารถผลิตผลงานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ