กิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย ตามมาตรฐาน GMP ของ PIC/S

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุดิบตามมาตรฐาน GACP การผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยและการควบคุมคุณภาพในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ PIC/S ให้แก่ให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทย STAM ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ณ บริษัทแสงสว่างตราค้างคาวจำกัด โดยมีคุณไพศาล เวชพงศาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และบริษัทขาวละออเภสัชจำกัด ได้รับเกียรติจากคุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ และคุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ เป็นวิทยากร อีกทั้งได้ศึกษาดูงาน ณ ร้านตำรับไทย สมุนไพร สาขา Market Village สุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับโอกาสจากคุณมหาคุณ เทพสุทิน และคุณสัมพันธ์ แต้สกุลงาม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ร่วมกับบุคลากรในร้าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น