กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามหลัก GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจากคุณชัชวาล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัทขาวละออเภสัช จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามหลัก GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านด้านมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560