คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ ร่วมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจะมีขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะได้ให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนให้คนได้จรรโลงจิตใจ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อวันสำคัญทางศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์การทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ อีกทั้งยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่นับถือศาสนาพุทธให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย