พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560