รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากพร้อมด้วยบุคลากรด้านการแพทย์และเภสัชกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จำนวน 21 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการดำเนินงานการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560