งานประชุมนานาชาติปาหม่า 2017 ด้านการแพทย์พื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจีน-อาเซียน
และการเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลชนชาติจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ อ.ณิศรา ชัยวงค์ และ อ.ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์ ได้เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติปาหม่า 2017 ด้านการแพทย์พื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจีน-อาเซียน (Bama Forum) ณ เมืองปาหม่า มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ คณบดีและผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมอภิปรายกลุ่ม (Panel discussion) ในงานประชุมครั้งนี้ด้วยภายใต้หัวข้อ "Construction of "the Belt and Road Initiative" promotes the development and cooperation of traditional medicine and health tourism industry" และ หัวข้อ "Cooperation between health care institutions and tourism service enterprises"