พิธีลาสิขาบทและพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีลาสิขาบทและพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11 ที่จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ฯ กับบัณฑิตแพทย์แผนไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานตามสายวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมา อีกทั้งรับข้อเสนอแนะจากบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรแพทย์แผนไทยและสถาบันการศึกษา อันเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อไป