กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารกับวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหารและวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นอกจากนักศึกษาแพทย์แผนไทยจะได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารแล้วยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างพี่และน้องอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน