โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย) วิทยาลัยการแพทย์ ฯ
กับชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

 

วันที่ 11 กันยายน 2560 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกาสต้อนรับชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ในการเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ปัจฉิมวัย “กินให้เป็น อยู่ให้นาน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่ดี และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ