กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ
วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ วนอุทยานภูลังกาและหน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูลังกา จังหวัดพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาภายใต้ความดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 ทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพร ถิ่นที่อยู่ในสภาพธรรมชาติจริง ตลอดจนการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด