โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาโรคเฉพาะของการแพทย์แผนไทย ตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ
สำหรับบุคลากรการแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

               บุคลากรแพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาโรคเฉพาะของการแพทย์แผนไทย ตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้และทักษะในการรักษาผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในพิธีปิดยังได้รับเกียรติจาก นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พบปะพูดคุยและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม