คณะทำงานในโครงการอบรมองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย – จีน
และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานในโครงการอบรมองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย – จีน และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานการปลูก การแปรรูป การพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560