กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธาน
และการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร (Herbarium)

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานและหลักการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร (Herbarium) ณ องค์การพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาภายใต้ความดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 ทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560