การศึกษาดูงานระบบบริการแผนกผู้ป่วยในและการจัดยาปรุงยาสมุนไพรของการแพทย์ไทยลื้อ
และการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยการดองสี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาชนลาว

 

สืบเนื่องจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของวิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในด้านการจัดการศึกษา อบรม วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยการจัดกิจกรรมศึกษาวิจัยระบบบริการและการรักษาแผนกผู้ป่วยใน การจัดยาปรุงยาสมุนไพรของการแพทย์ไทลื้อและการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยการดองสี ตลอดจนกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบโรงพยาบาลและพันธุ์พืชสมุนไพร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์พื้นบ้านไท สิบสองปันนา โรงพยาบาลเหลียวโก๊วหยง สถาบันพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนาและสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง (KIB) ในระหว่างวันที่ 18 พ.ย.– 2 ธ.ค. 2560 โดยมีอาจารย์แพทย์แผนไทยจำนวน 4 คน และนักศึกษาแพทย์แผนไทยจำนวน 19 คน เพื่อให้บุคลากรแพทย์แผนไทยได้นำความรู้มาปรับใช้และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน รวมทั้งนักศึกษาแพทย์แผนไทยได้มีโอกาสเพิ่มทักษะความชำนาญและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยในอนาคตต่อไป