กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายผ่านชมรมผู้สูงอายุของชุมชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ตรงความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความสามารถพึ่งพาตนเองในการเยียวยาตนเอง (Self-care) ได้อีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2560