กิจกรรมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จ.เชียงราย

 

              วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่จำนวน 26 คน เข้าร่วมประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคเฉพาะด้วยการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน ตลอดจนเข้ารับการตรวจโรคเฉพาะเพื่อเป็นผู้ป่วยอาสาสมัครที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560