กิจกรรมอบรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรให้ความรู้และเอื้อเฟื้อสถานที่แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาและสัมผัสประสบการณ์จริงเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ภายใต้โครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักพันธุ์พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ การรักษาอาการเจ็บป่วยจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด