การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาลไตสิบสองปันนา และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2 

        คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ จำนวน 11 คน ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนและเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย