คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Tokushima และ
Yamaguchi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสได้ต้อนรับ Professor Dr. Makoto Ohashi และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจาก The University of Tokushima และ Yamaguchi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งการเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต